• Przybliżać odległe w czasie i przestrzeni,” 2005.
 1. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne oraz wystawę „Dotknięcie Arktyki.”

 

 • "Warsztaty tradycji. W domu , w polu i zagrodzie" 2007

Tygodniowa impreza na której prezentowano ginące zawody i zajęcia.

 

 • Konserwacja zabytkowych chat i rzeźb plenerowych, 2009

Na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli została przeprowadzona fumigacja i impregnacja pięciu obiektów architektury drewnianej, zagrody z Krobielewa (chata, spichlerz, obora, stajnia) z XIX wieku oraz chaty z Jędrzychowiczek. W trakcie prac wszystkie wymienione obiekty zostały okryte folią gazoszczelną. Po przeprowadzeniu fumigacji rozszczelniono obiekty. Następnie przystąpiono do impregnacji z zewnątrz. Impregnacji poddano również wszystkie wewnętrzne drewniane elementy konstrukcyjne oraz meble i sprzęty gospodarstwa domowego (krosna, magiel, pralka, masielnica itp.).

Konserwacji poddane zostały także rzeźby plenerowe. W pierwszej kolejności zwalczono glony na rzeźbach, a następnie usunięto inne zanieczyszczenia. Później nastąpiła impregnacja, a na zakończenie rzeźby pokryte zostały barwnymi olejowymi środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biologiczną. Wszystkie rzeźby odizolowano od podłoża specjalnymi podstawami. Z uwagi na znaczną wysokość i wagę rzeźb ustabilizowano je.

 

 • „Wykonanie części drenażu odwadniającego”

Wartość projektu ogółem 158 448,81 zł,w tym: dotacja MKiDN 102 960,04 zł, wkład własny Muzeum 55 488,77 zł. Okres realizacji zadania 01.04.-31.12.2011r.

 

 • „Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochli”

W roku 2012 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli pozyskało środki finansowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na  – wartość zadania 117.330,00 zł, dofinansowanie z MKiDN  z programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych -  na kwotę 47.000,00 zł,   Realizacja projektu pozwoliła na wykonanie 4 pokryć dachowych na obiektach architektury drewnianej:

- strzecha XVII wiecznej chałupy z Potrzebowa,

- strzecha XVIII wiecznej chałupy z Krobielewa,

- gont XVIII wiecznej dzwonnicy z Drzonkowa,

- gont XVIII wiecznej kuźni z Kosieczyna.

- w ramach projektu wymieniono także część połaci dachowej wraz z opierzeniem na obiekcie wieży winiarskiej z Budachowa.

 

 • „Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowej” – wartość zadania 41.680,00 zł, dofinansowanie z MKiDN  z programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych -  na kwotę 25.000,00 zł,  Projekt obejmował realizację koncepcji trzech ekspozycji muzealnych w nowo pozyskanych obiektach architektury ludowej z okresu od XVIII do XX wieku. Poprzez wyposażenie w eksponaty wnętrz obiektów w przestrzeni Muzeum Etnograficznego ukazano zanikłe artefakty kultury ludowej pogranicza zachodniej Polski. Wielokulturowość i mnogość zastanych i naniesionych materialnych artefaktów dziedzictwa kulturowego ukazana została w monograficznych, czasowych wystawach prezentujących: a/ archaiczne sprzęty i narzędzia rolnicze, b/ rewolucję przemysłową w rolnictwie, c/ formy transportu i komunikacji wiejskiej. Do każdej z wystaw, w celu przybliżenia wiedzy o ekspozycjach przygotowano katalog.

 

 • „Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli – kontynuacja” –wartość zadania 632.655,00 zł,dofinansowanie z MKiDN  z programu:Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury – na kwotę 280.000,00 zł,

 

 • „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” – wartość zadania 146.691,00 zł, dofinansowanie z MKiDN  z programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury – na kwotę 88.000,00 zł. Zadanie polegało na wykonaniu części placu postojowego – utwardzonego oraz części ogrodzenia terenu wraz z 3 bramami wjazdowymi. Plac postojowy zapewnił właściwe przyjęcie zwiedzających i dostęp do obiektów. Integralną częścią wykonanego placu stanowił drenaż zewnętrzny, który spowodował odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych. Ogrodzenie oraz bramy  wjazdowe zabezpieczyły fragment plenerowej ekspozycji muzealnej znajdującej się  na 13 ha - co wpłynęło na poprawę estetyki eksponowanej przestrzeni i ochronę bezpieczeństwa zgromadzonych zabytków i wyposażenia wnętrz.

 

 • „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli” – wartość zadania146.691,00 zł, dofinansowanie z MKiDN  z programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury – na kwotę 88.000,00zł. W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie przeznaczone na potrzeby działalności kulturalnej: manekiny,zestawy mebli biurowych, zestaw komputerowy, frezarka, gabloty, zestaw multimedialny. Zakupione wyposażenie służyć będzie do prezentowania ekspozycji muzealnych i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

 

 • W roku 2013 Muzeum pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe na następujące działania:
 1. „Konserwacja muzealiów w ME w Ochli – II etap” – wartość dotacji 143.630,00 zł, wartość projektu ogółem 247.518,00 zł;

Projekt dotyczył konserwacji 14 muzealiów będących budynkami architektury drewnianej budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku, w znacznej części z zachowanymi oryginalnymi elementami konstrukcyjnymi.

2. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – II etap” – wartość dotacji 100.000,00 zł, wartość projektu ogółem 170.853,00 zł.

Projekt zakładał zakup wyposażenia w postaci: zakupy systemu audio-przewodników po skansenie wraz z nagraniem lektorskim, stelaż do wystawy myśliwskiej, zestaw multimedialny, sprzęt fotograficzny i video wraz z oprogramowaniem, zestawy mebli biurowych, drukarki laserowe, laptop wraz z oprogramowaniem, biblioteczka stylizowana wraz z półką.

3. „Kultura ludowa źródłem tożsamości lubuskiej” – wartość dotacji 25.000,00 zł, wartość projektu ogółem 44.948,00 zł; " Kultura ludowa źródłem tożsamości lubuskiej" to program roczny mający na celu uatrakcyjnienie oferty muzeum. W scenerii zabytkowej architektury wsi, organizowany będzie cykl działań promujących wiedzę tradycyjną przekazywaną z pokolenia na pokolenie, związaną z zachowaniem zwyczajów, obrzędów, dawnym rzemiosłem i wiedzą rolniczą oraz sztuką ludową grup etnograficznych zamieszkujących obszar województwa lubuskiego. Działania mają służyć integracji międzypokoleniowej i rozwijaniu kreatywnych postaw w kształtowaniu kultury rodzinnej, społecznej w oparciu o tradycje. Celem jest utrwalenie i budowa tradycji regionu lubuskiego, dla których źródłem jest kultura ludowa, będąca punktem wyjścia dla działań integrujących społeczności lokalne i wzmacniających tożsamości lokalnych wspólnot. Działania mają być zderzeniem ze współczesnością, mają w nienaruszonej formie ale w sposób twórczy integrować tradycję ludową z wrażliwością współczesnego odbiorcy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2014 Muzeum pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe na następujące działania:

 1. „Z ziemi zrodzone, rękoma przetworzone” to cykl 6 wystaw czasowych organizowanych w zabytkowych obiektach architektury ludowej z XVIII, XIX i początków XX wieku na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Ekspozycje przedstawiają w sposób chronologiczny różną aktywność człowieka – od archaicznego poprzez przejściowe fazy rozwoju społeczeństwa wiejskiego do współczesnych form ludzkiej działalności. Zaplanowane wystawy prezentują bogaty zespół niezwykle wartościowych artefaktów kultury ludowej które nigdy dotąd nie były udostępniane. Wartość dotacji 30.000,00zł, wartość projektu ogółem 37.700,00 zł;
 2. Etno– inspiracje w „Szkole pod strzechą”. W ramach zadania będziemy ubogacać,rozszerzać tematykę i formy realizacji zadań edukacyjnych dotychczasowego programu naszej muzealnej oferty „Szkoły pod strzechą” Realizując tę unowocześnioną ofertę, w atrakcyjny sposób poprzez szeroki wybór warsztatów i lekcji muzealnych docierać będziemy do świadomości szerokich kręgów naszych odbiorców z wiedzą o wielokulturowości regionu lubuskiego, o bogactwie polskich tradycji ludowych w ich szerokim kontekście kulturowym. Wartość dotacji 20.000,00 zł, wartość projektu ogółem 27.030,00zł;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2015 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pozyskało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realizację projektu pn. „ Wykonanie urządzeń budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap”.

Wartość dotacji 69.452,25zł wartość projektu ogółem 143.380,78 zł;

Realizacja tego zadania miała na celu wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji ppoż. i instalacji antywłamaniowej usytuowanych w obiektach i pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz instalacji odgromowej.

W przypadku instalacji p.poż. dotyczyło to 18 obiektów, instalacją antywłamaniową objęliśmy dodatkowo39 obiektów, natomiast 3 głowice piorunochronne zabezpieczą teren w promieniu70 m wokół zamontowanych iglic.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2015 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pozyskało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Programu Kultura Dostępna, dofinansowanie na realizację projektu pn.  Cykl jednodniowych,integracyjnych warsztatów muzealnych pt. „Obcuję ze sztuką. Integruję się społecznie”.

Wartość dotacji wynosi 49.644,00 zł.

Realizacja tego zadania mana celu przybliżenie osobom niewidomym i słabo widzącym ekspozycji muzealnych w sposób interaktywny. Zostanie zrealizowany cykl całodniowych spotkań w Muzeum w Ochli i w miejscowościach w których zamieszkują osoby niepełnosprawne. Program obejmuje 120 osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, osoby wykluczone społecznie które mają problem z dostępem do kultury.

Podczas spotkań w Muzeum odbędzie się zwiedzanie ekspozycji oraz interaktywna prelekcja dotycząca wystaw.Podsumowaniem wydarzenia będą warsztaty uwzględniające potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. W ramach zadania wydana zostanie publikacja w druku brajlowskim i czarno drukowym, zawierająca 15 dotykowych obrazków, które zostaną przekazane beneficjentom. Dodatkowo zostaną udostępnione uczestnikom projektu 2 grafiki dotykowe, termoformowalne z wybranych eksponatów muzealnych.

Projekt jest realizowany z Partnerem Fundacją „Szansa dla Niewidomych”

W roku 2016 Muzeum pozyskało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe na następujące działania:

 1. „Dom i zagroda – tradycja i współczesność” – wartość dofinansowania 10.000,00 zł; wartość projektu ogółem 20.000,00 zł netto 

W ramach projektu przeprowadzono etnograficzne badania terenowe w wybranych miejscowościach Województwa Lubuskiego. Tematem badań był dom i jego konotacje kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przestrzeni rodzinnej. Wybrane fragmenty wywiadów zostały opracowane merytorycznie, porównane z zabytkami architektury prezentowanymi w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.Efektem tej pracy jest publikacja w formie książki.

      2. „Zakup kolekcji płaskorzeźb Jana Papiny” - wartość dofinansowania125.000,00 zł; wartość projektu ogółem 165.000,00 zł brutto

 Projekt przewiduje stworzenie kolekcji sztuki współczesnego artysty amatora Jana Papiny, która będzie uzupełnieniem już istniejących kolekcji współczesnych twórców nieprofesjonalnych. Celem realizowanego projektu jest zakup czterech płaskorzeźb wykonanych w drewnie przez wyróżniającego się twórcę. W procesie gromadzenia takich kolekcji przez Muzeum szczególny nacisk położony jest na wyroby nieprofesjonalnych twórców regionalnych. Tematy prac, które podejmuje Jan Papina związane są przede wszystkim z wydarzeniami historycznymi i tradycjami.Muzeum planuje stworzyć wystawę stałą z udziałem zakupionych prac i na ich tle organizować cykliczne spotkania edukacyjne z grupami w każdym wieku a dotyczące rzeźbiarstwa, spotkań z artystą, tematów historycznych, a przede wszystkim kulturowych związanych z epoką. Dzięki temu zakupowi będzie można pozyskać świetny zespół prac stworzonych współcześnie przez twórcę regionalnego.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2017 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

 • „Pieśń i poezja ludowa tradycja i współczesność” – wartość ogółem 42.189,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone filologiczne i dialektologiczne badania folkloru występującego na terenie województwa lubuskiego wyrażającego się poprzez artystyczną i kulturową aktywność zespołów folklorystycznych w wybranych miejscowościach województwa. Zebrany materiał literacki zostanie poddany merytorycznej analizie i wydany w antologii opatrzonej komentarzem.Antologia zostanie uzupełniona rozmowami z członkami zespołów na temat genealogii wykonywanych utworów oraz przeobrażeń jakim uległy one od powstania do współczesności. Zostanie również zebrany i opracowany materiał muzyczny który będzie wydany w formie płyty.

 • „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” – wartość ogółem 6.938.379,73 zł; dofinansowanie w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 655.698,82zł; Regionalny Program Operacyjny – L 2020 4.800.378,24 zł; wkład własny Muzeum 1.482.302,67 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum poprzez uzupełnienie zabytkowej przestrzeni o 4kolejne obiekty (wraz z wprowadzeniem w nich funkcji ekspozycyjnych,magazynowych oraz edukacyjnych) oraz rozbudowa zaplecza magazynowo-techniczno-biurowego wraz z wprowadzeniem w nich nowych funkcji i zaspokojenie potrzeby wyodrębnienia nowych przestrzeni takich jak: wydzielenie archiwum, magazynu zbiorów bibliotecznych, powierzchni magazynowych muzealiów,zaplecza technicznego w tym miejsca na stelaże, kwarantannę muzealiów, sprzęty i narzędzia do obsługi terenów zielonych i remontów, pokoje biurowe.

Środki z Promesy zostaną uruchomione pod warunkiem zawarcia umowy z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Projekt w chwili obecnej w trakcie oceny merytorycznej.